Monday, May 18, 2009

1001 Thayir Pachadi in Tamil

¾Â¢÷ ÀîºÊ þÐŨà º¨ÁÂÄ¨È À츧Á §À¡¸¡¾Å÷¸û ܼ ±Ç¢¾¡¸ ¦ºöÐ «ºò¾ì ÜÊ ´ýÚ. ¾Â¢Õ¼ý ±¨¾ì ¸ÄóÐ        º¡ôÀ¢ð¼¡Öõ ͨÅ¡¸ò¾¡ý þÕìÌõ.      ¾Â¢Õ¼ý ´ù¦Å¡Õ °Ã¢Öõ ¸¢¨¼ìÌõ Å¡º¨Éô ¦À¡Õð¸¨ÇÔõ Ш½ô ¦À¡Õð¸¨ÇÔõ §º÷òРŨ¸ Ũ¸Â¡É ¾Â¢÷ ÀîºÊ¸û ¯Ä¸õ ÓØÅÐõ ¦ºöÂôÀθ¢ýÈÉ.

¾Â¢Õ¼ý §¾í¸¡ö §º÷òÐ «¨Ãò¾ §¾í¸¡ö ¾Â¢÷ÀîºÊ ¸÷¿¡¼¸¡Å¢ø ¾õÒÇ¢ ±ýÈ ¦ÀÂâø  Á¢¸ô À¢Ãº¢ò¾õ. ¾Â¢Õ¼ý º¢ÚÐ þﺢ¨Â  ÐÕÅ¢ì ¸Äó¾ þﺢò ¾Â¢Õ, ÅÎÁ¡í¸¡ö / ¯ôÒ ¦¿øĢ측¨Â ¾Â¢Õ¼ý «¨Ãò¾ «ÃîÍ ¸Ä츢 ¬¸¢Â¨Å §¸ÃÇ¡Å¢ý Š¦À„¡Ä¢ðÊ.

¾Â¢Õ¼ý ¸¡ö¸È¢¸û, âó¾¢ ¬¸¢ÂÅü¨È ¸Äó¾¡ø ¸¢¨¼ôÀРż¿¡ðÎ ¦Ãöò¾¡. þ¾¢ø ¦¾ýÉ¡ðÎ «Â¢ð¼í¸Ç¡É ¸ÎÌ, ¦ÀÕí¸¡Âõ §¾í¸¡ö §À¡ýÈÅü¨È §º÷ôÀÐ ¸¢¨¼Â¡Ð.

þ§¾ §À¡ýÚ ¦ÅÇ¢ ¿¡Î¸Ç¢Öõ ¾Â¢÷ ÀîºÊ Å¢ÕõÀ¢ ¯ñ½ôÀθ¢ÈÐ.

·           ¾Â¢Õ¼ý ¿Ú츢 âñÎ, Ò¾¢É¡, ¦ÅûǢâ, ±ÖÁ¢îºõ º¡Ú, ¬Ä¢ù ±ñ¦½¨Â §º÷ò¾¡ø «Ð ¸¢§Ãì¸ ¿¡ðÎ ¾Â¢÷ô ÀîºÊÂ¡É ƒ¡ðº¢¸¢.

·           ¾Â¢Õ¼ý ¿Ú츢 âñÎ, Á¢ÇÌòàû, Ò¾¢É¡, ¯ôÒ §º÷ò¾¡ø «Ð «ÃÒ ¿¡ðÎ ¾Â¢÷ ÀîºÊ.

·           ¾Â¢Õ¼ý ¿Ú츢 âñÎ, ±ÖÁ¢îºõ º¡Ú, Ò¾¢É¡, ¯ôÒ §º÷ò¾¡ø «Ð ¦ÄÀÉ¡û ¿¡ðÎ ¾Â¢÷ ÀîºÊ.

·           ¾Â¢Õ¼ý ¿Ú츢 âñÎ, ±ÖÁ¢îºõ º¡Ú, ±û Å¢ØÐ, ¬Ä¢ù ¬Â¢ø, ¯ôÒ ¸Äó¾¡ø «Ð ¬ôÀÃ¢ì¸ ¾Â¢÷ ÀîºÊ ƒ¡É¡¾¢ - À¢ø ¾¡†¢ý.

·           ¾Â¢Õ¼ý §Á§Â¡ýÉ£Š, ¿Ú츢 âñÎ, ¦Åí¸¡Âõ, ¯ôÒ ¸Äó¾¡ø «Ð «¦Áâ측Ţø Á¢¸ô À¢ÃÀÄÁ¡É §Ãïî ʦÊ…¢í.

·           ¾Â¢Õ¼ý ÐÕŢ ¦ÅûÇâ, ¯ôÒ, Á¢ÇÌ ¦À¡Ê, ¸¡öó¾ §Ã¡ƒ¡ þ¾ú ¦À¡Ê, ¿Ú츢 Ҿ¢É¡, ¸Äó¾¡ø «Ð À¡Ãº£¾ ¾Â¢÷ ÀîºÊÂ¡É ÁŠò - µ - ¸¢Â¡÷.

·           ჊¾¡É¢ø ¬ðÎò¾Â¢÷, ´ð¼¸ò ¾Â¢÷, ¾¢¦Àò¾¢ø Â¡ì ¾Â¢÷, Áí§¸¡Ä¢Â¡Å¢ø ̾¢¨Ãò ¾Â¢÷ §À¡ýÈÅüÈ¢Öõ «ó¿¡ðÎ ¾Â¢÷ ÀîºÊ¸û ¦ºöÂôÀθ¢ýÈÉ.

No comments:

Food Consultancy / Licensing / Crash Courses

Contact siramki@gmail.com for complete Food consultancy from concept to completion.

Customised one page cookbooks now available for pressure cooker / microwave / mixie / masala & other cooking product manufacturers. Replace bulky recipe books with easy to refer One page cookbooks and watch your sales soar !

Twecipies

Blog Archive

Cooking is fun - Duplication is a pain !

"It is extraordinary to me that the idea of creating thousands of recipes by mixing building blocks takes immediately to people or it doesn’t take at all. .... If it doesn’t grab a person right away, ... you can talk to him for years and show him demos, and it doesn’t make any difference. They just don’t seem able to grasp the concept, simple as it is". ( Thanks Warren Buffett !)

"What's angering about instructions in many cookbooks is that they imply there's only one way to cook a dish - their way. And that presumption wipes out all the creativity." Cook dishes your way - Download  1001 South Indian curries now and learn to cook, not to duplicate ! ( Thanks Robert Pirsig !)

"Recipe purity is no different from racial purity or linguistic purity. It just does not exist. Cuisines are alive and change all the time. What is traditional today was esoteric just a few decades back. So being a 'foodist' is as bad as being a racist !

About Me

My photo
Chennai, Tamilnadu, India
Okay, let me start from the very beginning. 1500 crore years ago, with a Big Bang, the Universe is born. It expands dramatically. Hydrogen forms, contracts under gravity and lights up, forming stars. Some stars explode, dusting space with the building blocks of life. These condense into planets, one of which is Earth. Over time, self replicating molecules appear, multiply and become more complex. They create elaborate survival machines (cells, plants, animals). A variety of lifeforms evolve. Soon, humans arise, discover fire, invent language, agriculture and religion. Civilisations rise and fall. Alexander marches into India. Moguls establish an empire. Britain follows. Independence. Partition. Bloodshed. The license raj is in full sway. I'm born. India struggles to find its place. Liberalisation. The Internet arrives! I move from Tirupur to Chennai. Start a company. Expand into Malaysia, Singapore and the Middle East. Poof! Dot com bust. Funding dries up. Struggle. Retire. Discover the joy of cooking, giving, friendships and the pleasures of a simple life. Life seems less complicated. Pizza Republic, Pita Bite and Bhojan Express bloom !

Looking for Treatment?